ลงทะเบียนโรงแรม Alternative State Quarantine

หลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก 14 วันสำหรับเป็นที่กักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อเป็น Alternative State Quarantine


       ตามที่มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือ กักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอื่น หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19
       หน่วยงานรัฐจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมและจัดหาสถานที่สำหรับเป็นที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้อยู่ในการกำกับดูแล เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การควบคุมป้องกันโรค โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข


       Alternative State Quarantine หมายถึง การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม

 1. โรงแรมต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดัดแปลง
 2. สถานที่ที่รัฐกำหนด

  ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และไม่มีอาการที่เข้าเกณฑ์สอบสวน โรคโควิด-19 (Patient under investigation)

 1. เป็นห้องส่วนตัว
 2. มีห้องน้ำส่วนตัว
 3. มีผู้จัดหาอาหารและของใช้จำเป็นให้ได้ ไม่ต้องออกไปจัดหาด้วยตนเอง

 1. อยู่ในห้องส่วนตัว หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พัก (Social Distancing)
 2. ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น
 3. แยกสิ่งของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
 4. ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น ถ้าเตรียมอาหารในโรงแรมบริเวณที่มีผู้อื่นอยู่ควรให้ผู้อื่นจัดหามาให้แล้วแยกรับประทานคนเดียว
 5. ซักเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอกถ้าทำได้ซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60-90 องศาเซลเซียส
 6. แยกถุงขยะของตนต่างหาก

 1. โรงแรมสมัครเข้าร่วมและประเมินตนเองตามเกณฑ์แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหมกำหนด
 2. ประเมินความพร้อม ร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม
 3. โรงแรมจำเป็นต้องจัดรูปแบบบริการตามกำหนดที่ชัดเจน นำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม
 4. ประกาศ โรงแรมได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ Alternative State Quarantine ในเว็บของกระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และกระทรวงกลาโหม

 1. ต้นทาง : โดย กระทรวงต่างประเทศแจ้ง Alternative State Quarantine ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติทราบ ณ.ประเทศต้นทาง ให้มีการลงทะเบียนความต้องการที่ประเทศต้นทางและระบุสถานที่พัก Alternative State Quarantine ในแบบแสดงความจำนง ร่วมกับได้รับคำตอบรับจากสถานที่พัก Alternative State Quarantine เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
 2. ปลายทาง : แจ้งใบแสดงความจำนง Alternative State Quarantine ณ EOC สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา) หลังจากนั้นการนำส่งผู้เข้าพักจากสนามบินถึงโรมแรม Alternative State Quarantine ดำเนินการ โดยโรงแรมที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการทดสอบเชื้อโควิด-19 และการให้บริการทางการแพทย์ เป็นการดำเนินการ ของโรงแรมและโรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วม (Cooperate Hospital)

 • หมวด 1 โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบสื่อสารสารสนเทศ
 • หมวด 2 บุคลากร (ต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน)
 • หมวด 3 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ
 • หมวด 4 ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน
 • หมวด 6 โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม